Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:      

 •  zdjęcia nie posiadają opisów meta,  
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo     

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Charko.
 • E-mail: dyrektor.biblioteka@gorakalwaria.pl

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.Budynek:Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, ul. ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria.

 • Do budynku prowadzi główne wejście od strony ul. ks. Z. Sajny 1
 • Wejście główne nie ma progu, ani schodów.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku jest winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na na każdym piętrze budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

2. Budynek: Gminna Biblioteka w Górze Kalwarii – filia w Czersku, ul. Warszawska 8, 05-530 Góra Kalwaria

 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Warszawskiej
 • Wejście główne nie ma progu ani schodów
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Budynek ma dostęp dla osób na wózkach.
 • Biblioteka znajduje się na parterze.
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i pierwszego wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzemianowska Joanna
(2020-09-25 13:07:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzemianowska Joanna
(2022-01-26 11:32:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki